Všeobecné podmienky Vernostného programu LEVES Môj lekárnik

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu LEVES Môj lekárnik(ďalej len „VP“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou Katarína spol. s r.o., so sídlom Katarína, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410 (ďalej len „Katarína spol. s r.o.“), ktorá je prevádzkovateľom Vernostného programu LEVES Môj lekárnik.

1.2 Vernostný program LEVES Môj lekárnik je systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou Katarína spol. s r.o., v spolupráci primárne s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach označených ako „Lekáreň LEVES“ (ďalej len „lekárne LEVES“), ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávatelia), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom vernostného programu LEVES Môj lekárnik za podmienok tu uvedených (ďalej len „VPML“).

1.3 Lekárne LEVES spoločne tvoria neuzavretú skupinu držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, ktorých prevádzky sú označené rovnakým názvom „lekáreň LEVES“ (spoločne ďalej len „Skupina LEVES“). Aktuálny zoznam lekární LEVES je dostupný na webovom sídle www.leves.sk/lekarne/ resp. www.lekaren-snv.sk/lekarne/ a na vyžiadanie aj písomne v ktorejkoľvek z lekární LEVES.

1.4 Využívať zľavy a výhody v zmysle VPML je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, ktorá dosiahla 18 rokov veku a vstúpila do VPML v zmysle týchto VP, resp. osoba touto osobou poverená, pokiaľ podmienky pre využitie konkrétneho benefitu neustanovujú inak.

1.5 Katarína spol. s r.o. je oprávnená podmienky poskytovania jednotlivých zliav a výhod pre členov VPML ako aj ich rozsah meniť. Sprístupnením zmenených VP v lekárňach skupiny LEVES, na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk a/alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti Katarína spol. s r.o. sa stávajú záväzné odo dňa účinnosti, ktorý bude vždy vo VP uvedený. Právo člena VPML na ukončenie svojej účasti v VPML zostáva zachované.

2. Vernostná karta, vznik a zánik účasti v VPML

2.1 Vernostná karta (ďalej len „VK“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá členovi VPML bezplatne. Na VK sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch, pri ktorých je VK použitá. VK oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom (ďalej len „držiteľ VK“), spôsobom určeným v týchto VP využívať zľavy ako aj iné výhody v zmysle VPML predovšetkým pri nákupe v kamenných lekárňach LEVES Zľavy v lekárňach LEVES, resp. iné výhody, je držiteľ VK oprávnený využívať aj prostredníctvom tretej osoby (napr. rodinného príslušníka).

2.2 Účasť v VPML vzniká:

(I) žiadateľovi, ktorý požiadal o vydanie VK postupom podľa bodu 2.5.1 týchto VP, vyplnením minimálne povinných údajov (označených hviezdičkou*), podpísaním Prihlášky do Vernostného programu LEVES Môj lekárnika jej odovzdaní v ktorejkoľvek lekárni LEVES a

(II) žiadateľovi, ktorý odoslal Prihlášku do Programu elektronicky postupom podľa bodu 2.5.2 týchto VP, elektronickým potvrdením o zaevidovaní Prihlášky. Formulár prihlášky do Programu (ďalej len „Prihláška“) určuje spoločnosť Katarína spol. s r.o., pričom formuláre Prihlášok pre postup podľa bodu 2.5.1 a 2.5.2 týchto VP sa môžu líšiť. Účasť v VPML automaticky zaniká a VK sa deaktivuje, pokiaľ držiteľ VK nevyužije VK ani raz v období troch rokov.

2.3 Člen VPML je oprávnený za podmienok stanovených v týchto VP užívať všetky výhody a benefity určené výlučne členom VPML, pokiaľ pre riadne poskytovanie týchto služieb nie je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov, označených v Prihláške ako nepovinné údaje, a člen VPML ich spoločnosti Katarína spol. s r.o. neposkytol.

2.4 Na úhradu poplatku poistenca za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na lekárskom predpise a štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na lekárskom poukaze sa VPML nevzťahuje.

2.5 Požiadať o vydanie VK môže iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života, a to:

2.5.1 vyplnením minimálne povinných údajov (označených hviezdičkou*) a podpísaním písomnej Prihlášky, ktorej formulár je k dispozícii v ktorejkoľvek lekárni LEVES a na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk , alebo:

2.5.2 odoslaním vyplnenej Prihlášky pri registrácii žiadateľa na webovom sídle www.leves.sk.

V prípade postupu podľa bodu 2.5.1 týchto VP bude VK vydaná žiadateľovi priamo v príslušnej lekárni LEVES po riadnom vyplnení a podpísaní Prihlášky. V prípade postupu podľa bodu 2.5.2 týchto VP spoločnosť Katarína spol. s r.o., pokiaľ bude elektronická Prihláška riadne vyplnená a odoslaná, zašle žiadateľovi VK vydanú na jeho emailovú adresu, ktorú žiadateľ o VK uviedol v Prihláške do VPML ako kontaktnú emailovú adresu.

2.6 Žiadateľ v Prihláške poskytne prinajmenšom nasledovné osobné údaje nevyhnutné pre splnenie účelu jeho účasti v VPML (povinné údaje označené hviezdičkou*): meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktnú / poštovú adresu.

V prípade, že žiadateľ pri vypĺňaní Prihlášky podľa bodu 2.5.1 týchto VP v Prihláške neuvedie svoje osobné údaje ani v minimálnom požadovanom rozsahu, jeho vstup do VPML nie je možný a členom VPML sa stane až momentom vyplnenia a odovzdania novej Prihlášky. Ak žiadateľovi bude napriek tomu VK vydaná, táto VK bude zablokovaná a jej držiteľ bude povinný ju vrátiť do ktorejkoľvek lekárne LEVES. Neúplná Prihláška (s nevyplnenými všetkými povinnými údajmi) bude bezodkladne zoskartovaná. V prípade, že žiadateľ podal Prihlášku podľa bodu 2.5.2 týchto VP (jej úspešné podanie je možné až po vyplnení všetkých povinných údajov), bude na jeho email zaslaná informácia o čiarovom kóde a čísle jeho VK, ktorá sa týmto stane platnou a žiadateľ môže tieto údaje VK využiť v plnom rozsahu. Pre plnohodnotné využívanie výhod VPML môže žiadateľ v Prihláške, resp. kedykoľvek neskôr počas trvania členstva v VPML, poskytnúť aj ďalšie osobné údaje (nepovinné údaje) než sú údaje uvedené v prvej vete tohto článku (povinné údaje).

2.7 Ak nastane zmena údajov poskytnutých držiteľom VK alebo ak chce držiteľ VK doplniť o svojej osobe nepovinné údaje za účelom plnohodnotného využívania zliav a výhod VPML, môže držiteľ VK tieto údaje zmeniť alebo doplniť fyzicky v ktorejkoľvek lekárni LEVES prípadne mailom na adrese leves@lekaren-snv.sk . Okrem toho môže držiteľ VK využiť aj formulár zverejnený na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk (ak nemá zriadený elektronický účet) alebo formulár dostupný v ktorejkoľvek lekárni LEVES. O takejto zmene údajov spoločnosť Katarína spol. s r.o. uchová príslušný písomný alebo elektronický záznam.

2.8 VK stratí platnosť v prípade, ak člen VPML VK odovzdá v ktorejkoľvek lekárni LEVES alebo ak stratu alebo odcudzenie VK, ako aj žiadosť o novú VK, oznámi:

(I) zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy, ktorú člen VPML zadal v Prihláške alebo poskytol Katarína spol. s r.o. kedykoľvek neskôr počas trvania jeho členstva v VPML na e-mailovú adresu adrese leves@lekaren-snv.sk alebo

(II) písomným oznámením s vlastnoručným podpisom na formulári dostupnom v lekárni LEVES doručeným ktorejkoľvek lekárni LEVES.

Všetky oznámenia musia obsahovať identifikáciu člena VPML, číslo VK a oznámenie o strate alebo odcudzení. V prípadoch podľa predchádzajúcej vety sa držiteľovi VK neposkytne žiadna kompenzácia. Ak VK stratí platnosť v dôsledku oznámenia jej straty alebo odcudzenia, držiteľovi VK bude opätovne vydaná VK na jeho meno, ktorú mu zašle spoločnosť Katarína spol. s r.o. Na opätovne vydanú VK bude držiteľovi VK pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov zaznamenanom na stratenej alebo odcudzenej VK pred jej zablokovaním na základe žiadosti držiteľa VK. Nová VK vydaná nebude, ak držiteľ VK pri oznámení straty alebo odcudzenia jeho pôvodnej VK opätovné vydanie VK odmietne. Ak člen VPML opätovné vydanie VK odmietne, stráca nárok na využitie už nazbieraných bodov na VK a za ich nevyužitie nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.

3. Použitie vernostnej karty

3.1 VK je použiteľná v ktorejkoľvek lekárni LEVES v rozsahu určenom týmito VP.

3.2 Spoločnosť Katarína spol. s r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím VK, ktorá bola stratená, odcudzená alebo ktorú držiteľ VK poskytol do držby tretej osobe. Škodou sa rozumie najmä odčítanie bodov z VK alebo odčerpanie iných výhod z VK. To neplatí v prípade odcudzenia alebo straty, ak škoda nastala až po tom, čo strata alebo odcudzenie bolo riadne nahlásené spoločnosti Katarína spol. s r.o. držiteľom VK v zmysle týchto VP. Zamestnanci a spolupracujúce osoby jednotlivých lekární LEVES sú oprávnení, avšak nie povinní, skúmať vzťah medzi osobou, ktorá VK pri nákupe predloží, a držiteľom VK, aby nedochádzalo ku zneužitiu VK neoprávnenými, resp. držiteľom VK nepoverenými osobami.

3.3 Držiteľ VK je oprávnený použiť VK na načítanie bodov za nákup a/alebo na použitie už nazbieraných bodov za účelom získania zľavy výmenou za odčítanie nazbieraných bodov. V prípade použitia VK aj inými osobami, ktoré držiteľ poveril na použitie VK pri svojom nákupe (napr. rodinní príslušníci), zodpovedá za použitie VK v takom prípade stále držiteľ VK ako člen VPML. Zamestnanci príslušnej lekárne LEVES sú oprávnení v prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia VK overiť totožnosť osoby, ktorá VK predloží a jej vzťah k držiteľovi VK. Za týmto účelom sú oprávnení, nie však povinní, kontaktovať držiteľa VK, či už telefonicky alebo e-mailom, ak tieto kontaktné údaje držiteľ VK Katarína spol. s r.o. poskytol. V prípade, že osoba, ktorá VK predložila, odmietne preukázať svoju totožnosť a zamestnanci majú dôvodné podozrenie z možnosti zneužitia VK, sú zamestnanci lekárne LEVES oprávnení odmietnuť použitie VK.

Príslušná lekáreň LEVES pri nákupe VK zadrží, ak bola inou osobou ako držiteľom VK predložená VK, ktorej stratu alebo odcudzenie držiteľ VK oznámil spôsobom podľa bodu 2.8 týchto VP.

3.4 Podrobnosti k ochrane osobných údajov pre vernostný program LEVES Môj lekárnik sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov. Možnosť poveriť inú osobu použitím VK neplatí pri využití VK pri špeciálnych druhoch benefitov, ktoré môže využiť len držiteľ VK po svojej riadnej identifikácii, napr. ak je pre využitie konkrétneho benefitu nevyhnutné spracúvať osobitné kategórie osobných údajov držiteľa VK, resp. z iného dôvodu.

3.5 Členovia VPML, ktorí sú registrovaní na www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk a požiadali o vydanie VK online, majú VK automaticky trvalo zapísanú vo svojom elektronickom účte na www.leves.sk.

3.6 Držiteľ VK je oprávnený použiť VK v lekárni LEVES sám alebo prostredníctvom poverenej osoby. Za použitie VK poverenou osobou zodpovedá držiteľ VK. Pokiaľ je VK použitá inou osobou ako držiteľom VK a VK nebola zablokovaná na základe oznámenia držiteľa VK ako stratená, resp. odcudzená, Katarína spol. s r.o. ani žiadny z jeho zmluvných partnerov nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie VK.

Zamestnanci lekárne LEVES sú oprávnení odmietnuť použitie VK pri nákupe, ak majú dôvodné podozrenie, že držiteľom VK alebo ním poverenou osobou sú vykonávané nákupy, ktoré nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov a druh nakupovaného sortimentu).

3.7 Poskytnutie zľavy pri nákupe lieku

3.7.1 Poskytnutie zľavy z doplatku pri nákupe lieku alebo dietetickej potraviny, ak sú čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pri nákupe lieku, ktorý je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, alebo dietetickej potraviny, ktorá je čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, sa na základe požiadavky držiteľa VK môže poskytnúť zľava z doplatku podľa § 89 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“) (ďalej len „zľava z doplatku“). O poskytnutí zľavy z doplatku a výške poskytnutej zľavy z doplatku, rozhoduje výhradne lekáreň LEVES, voči ktorej požiadavka na použitie VK smeruje, pričom sa riadi nasledovnými zásadami: a) zľava z doplatku sa môže poskytnúť iba pri splnení podmienok podľa § 89 zákona č. 363/2011 Z. z., b) zľava z doplatku sa poskytuje najviac do výšky 50 % z doplatku poistenca za liek uvedeného v zozname kategorizovaných liekov alebo 50 % z doplatku poistenca za dietetickú potravinu uvedeného v zozname kategorizovaných dietetických potravín, pričom o poskytnutí takejto zľavy z doplatku rozhoduje výhradne príslušná lekáreň LEVES. Zľava z doplatku nebude poskytnutá vôbec najmä v prípade, ak došlo k zníženiu úradne určenej ceny lieku/dietetickej potraviny tak, že úradne určená maximálna cena lieku/dietetickej potraviny vo verejnej lekárni klesla pod nákupnú cenu lekárne LEVES alebo v prípade, že existuje dočasné technické obmedzenie na strane dodávateľa lekárenského softvéru.

3.7.2 Poskytnutie zľavy pri nákupe lieku alebo dietetickej potraviny vydávaných na základe lekárskeho predpisu, ktorých cena je plne hradená pacientom

Pri nákupe lieku vydávaného na základe lekárskeho predpisu alebo dietetickej potraviny vydávanej na základe lekárskeho predpisu, ktorých cena je plne hradená pacientom, sa na základe požiadavky držiteľa VK môže poskytnúť zľava z ceny lieku/dietetickej potraviny (ďalej len „zľava z ceny lieku/dietetickej potraviny“). O poskytnutí zľavy z ceny lieku/dietetickej potraviny a výške poskytnutej zľavy z ceny lieku/dietetickej potraviny rozhoduje výhradne lekáreň LEVES, voči ktorej požiadavka na použitie VK smeruje, pričom sa riadi nasledovnou zásadou:

a) zľava z ceny lieku/dietetickej potraviny sa poskytuje najviac do výšky 50 % z ceny lieku/dietetickej potraviny.

b) zľava z ceny lieku/dietetickej potraviny nebude poskytnutá vôbec najmä v prípade, ak v dôsledku zmeny štátom vykonávanej regulácie ceny lieku/dietetickej potraviny cena lieku/dietetickej potraviny vo verejnej lekárni klesla pod nákupnú cenu lekárne LEVES, alebo v prípade, že existuje dočasné technické obmedzenie na strane dodávateľa lekárenského softvéru.

3.8 Poskytnutie zľavy pri nákupe voľnopredajného sortimentu

3.8.1 Na účely týchto VP sa za voľnopredajný sortiment považuje celý sortiment lekární LEVES okrem:

a)             liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,

b)             liekov, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ak boli aspoň čiastočne uhradené z verejného zdravotného poistenia,

c)             individuálne pripravovaných liekov,

d)             zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, ak boli aspoň čiastočne uhradené z verejného zdravotného poistenia,

e)             dietetických potravín, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ak boli aspoň čiastočne uhradené z verejného zdravotného poistenia,

f)              dojčenská výživa v rozsahu, v ktorom platná legislatíva obmedzuje poskytovanie zľavy z ceny a jej reklamu,

g)             darčekových poukážok LEVES.

3.8.2 VK obsahuje bodové konto, na ktoré sa držiteľovi VK pripisuje za každý nákup voľnopredajného sortimentu lekární LEVES príslušný počet bodov v závislosti od hodnoty nákupu a celkového obratu uskutočneného na VK.

3.8.3 Akumulácia obratu na karte:

Výška akumulovaného obratu má vplyv na výšku napočítaných bodov za nákup.

3.8.3.1 Držiteľ karty každým nákupom, pri ktorom pred zaplatením predloží VK, akumuluje na karte obrat. Obrat sa akumuluje jednotlivo pre každý kalendárny rok od 1.1. do 31.12. Naakumulovaný obrat za predchádzajúci kalendárny rok sa k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka vynuluje, pričom dosiahnutá hladina z predchádzajúceho kalendárneho roka platí do konca prebiehajúceho kalendárneho roka.

3.8.3.2. V prípade, ak držiteľ požiada o vyhotovenie VK v priebehu kalendárneho roka, obrat sa mu bude akumulovať počínajúc vyhotovením karty, do konca daného kalendárneho roka. V kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola karta vyhotovená sa bude obrat akumulovať znova od 1.1. do 31.12. daného kalendárneho roka (v súlade s predchádzajúcim bodom).

3.8.3.3. K obratu naakumulovanému na karte sa vždy pripočíta suma nákupu uskutočneného s predložením karty bez odpočítania zľavy podľa bodu 3.8.5 (v prípade, že má držiteľ VK nárok na zľavu podľa 3.8.5, na karte sa akumuluje celá kúpna suma)

3.8.4 Počet bodov, ktoré budú pripísané za konkrétny nákup závisí na hladine celkového obratu uskutočneného na VK, ktorý v prechádzajúcom kalendárnom roku alebo v prebiehajúcom kalendárnom roku (v závislosti od toho, v ktorom roku bol obrat vyšší). V prípade, že držiteľ karty naakumuloval potrebný obrat, bude mu po predložení karty udelená nasledujúca zľava:

a) pri obrate od 0,01€ – 20,00€ 1 bod (0,01€) za každých 0,50 € ceny nákupu voľnopredajného sortimentu vrátane DPH (2%)

b) pri obrate od 20,01€ – 100,00€ 2 body (0,02€)za každých 0,50 € ceny nákupu voľnopredajného sortimentu vrátane DPH (4%).

c) pri obrate nad 100,01€ – 3 body (0,03€) za každých 0,50 € ceny nákupu voľnopredajného sortimentu vrátane DPH (6%).

V individuálnych prípadoch môže byť za konkrétny nákup získaný aj vyšší počet bodov prekračujúci uvedený limit, a to vtedy, ak aspoň niektoré lekárne LEVES vyhlásia osobitnú akciu, ktorej podmienky budú zverejnené v týchto lekárňach, na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti Katarína spol. s r.o. alebo lekární LEVES.

3.8.5 Body, ktoré držiteľ VK získa za nákup v ktorejkoľvek lekárni LEVES, si môže po získaní dostatočného počtu bodov uplatniť najskôr pri ďalšom nákupe v ktorejkoľvek lekárni skupiny LEVES, a to výlučne formou jednorazovej percentuálnej zľavy. Držiteľ VK je oprávnený uplatniť zľavu z hodnoty nákupu vo výške maximálne 100 eur s DPH. V prípade, ak bude držiteľ VK realizovať nákup s vyššou hodnotou, ako je 100 eur s DPH, zľava sa uplatní vždy z hodnoty nákupu maximálne 100 eur s DPH.

3.8.6 Po uplatnení zľavy na nákup bude držiteľovi VK z VK odpočítaný výlučne počet bodov potrebný na získanie príslušnej zľavy. Zvyšné body, ktoré držiteľ VK pri nákupe nevyužije, zostanú na VK. Za cenu nákupu, pri ktorej si držiteľ VK uplatní niektorú z úrovní zliav, držiteľ VK body nezískava.

3.8.7 V prípade ak nebola VK využívaná ani raz v období 12 po sebe bezprostredne nadväzujúcich kalendárnych mesiacov, uplynutím 12. kalendárneho mesiaca body pripísané na bodovom konte VK, ktoré držiteľ VK nevyčerpal zaniknú bez nároku na akúkoľvek náhradu.

3.8.8 Držiteľ VK musí v prípade uplatnenia zľavy z ceny nákupu voľnopredajného sortimentu uhradiť minimálne čiastku vo výške 0,06 € vrátane DPH z každého jedného kusu voľnopredajného sortimentu, ktorý je predmetom nákupu.

3.8.9 Výška zliav poskytovaných držiteľom VK a počet bodov potrebných na ich získanie podľa bodu 3.11.5 môžu byť zo strany Katarína spol. s r.o. kedykoľvek zmenené, a to pre jednu alebo aj niekoľko lekární LEVES. O takýchto prechodných či trvalých zmenách budú držitelia VK informovaní priamo v dotknutej lekárni LEVES a na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk.

3.8.10 V prípade, ak držiteľ VK bez uvedenia dôvodu alebo z dôvodu, ktorý nesúvisí s porušením povinnosti lekárne LEVES alebo Katarína spol. s r.o., vráti časť tovaru z nákupu, na ktorý bola poskytnutá držiteľovi VK zľava, body odčítané z konta pri uplatnení zľavy z nákupu sa držiteľovi VK nevracajú.

3.8.11 V prípade, ak držiteľ VK z akéhokoľvek dôvodu vráti tovar z nákupu, za ktorý mu boli pripísané body na jeho VK, takto získané body, vzťahujúce sa na vrátený tovar, budú z VK držiteľa VK odčítané.

3.9 Akcia Exkluzívne ceny pre členov LEVES Môj lekárnik

3.9.1 Lekárne LEVES môžu individuálne alebo spoločne vymedziť sortiment, pri ktorom okrem bežných predajných cien stanovia aj zvýhodnené predajné ceny s označením „LEVES Môj lekárnik cena“ platné výlučne pre členov VPML (ďalej len „Exkluzívne ceny“). Exkluzívne ceny sa zverejnia v príslušných lekárňach LEVES, na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti Katarína spol. s r.o. alebo lekární LEVES.

3.9.2 Možnosť nákupu sortimentu za Exkluzívne ceny pre členov VPML majú výhradne držitelia VK, a to len v období platnosti Exkluzívnych cien a do vypredania príslušných zásob sortimentu, na ktorý sa Exkluzívne ceny vzťahujú.

3.10 Ďalšie výhody pre držiteľov VK

3.10.1 Držiteľ VK získava svojou účasťou v VPML možnosť využívať aj ďalšie výhody VPML, ktorých aktuálnu ponuku spoločnosť Katarína spol. s r.o. zverejní v príslušných lekárňach LEVES, na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti Katarína spol. s r.o. Držiteľ VK berie na vedomie, že na využívanie niektorých týchto výhod môže byť nevyhnutné poskytnutie ďalších údajov o držiteľovi VK, ktoré môže držiteľ VK poskytnúť spoločnosti Katarína spol. s r.o. v rámci účasti držiteľa VK v VPML alebo v súvislosti s ňou. Taktiež berie na vedomie, že na využitie niektorých benefitov môže byť oprávnený len držiteľ VK po svojej riadnej identifikácii.

3.10.2 Držiteľ VK nie je v rámci VPML oprávnený požadovať vyplácanie hotovosti a poskytovanie peňažných plnení alebo nepeňažných plnení iných ako sú zľavy z kúpnej ceny voľnopredajného sortimentu za podmienok stanovených týmito VP.

3.10.3 Na poskytnutie akejkoľvek zľavy, Exkluzívnej ceny alebo na poskytnutie iných výhod VPML podľa týchto VP nie je právny nárok. Všetky zľavy a Exkluzívne ceny sú poskytované výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti Katarína spol. s r.o., resp. príslušnej lekárne LEVES.

3.11 Načítanie VK pri nákupe

Pri niektorých funkciách nemusí byť správna funkcia VK zabezpečená pri jej načítaní v priebehu nákupu, preto je potrebné VK načítať na začiatku nákupu.

4. Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK

4.1 Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program LEVES Môj lekárnik v prípade podania Prihlášky podľa bodu 2.5.1, ktorý je dostupný v ktorejkoľvek lekárni v skupine LEVES a na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk a v prípade podania Prihlášky podľa 2.5.2 alebo prepojenia VK s elektronickým kontom, v dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov v online lekárni LEVES, ktorý je dostupný na webovom sídle www.leves.sk resp. www.lekaren-snv.sk

5. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

5.1 Vstupom do VPML vzniká členovi VPML právo využívať jednotlivé zľavy, akcie, benefity a služby tvoriace súčasť VPML podľa svojho uváženia, pokiaľ nie je v týchto VP stanovené inak, nie je však v žiadnom rozsahu viazaný tak urobiť. Členstvo v VPML nezaväzuje k žiadnym nákupom ani návštevám lekární LEVES alebo webového sídla www.leves.sk. Držiteľ VK je oprávnený realizovať svoje nákupy (avšak bez možnosti využiť výhody VPML) v ktorejkoľvek verejnej lekárni podľa vlastného výberu, teda i vo verejnej lekárni nepatriacej do Skupiny LEVES.

5.2 V prípade, že držiteľ VK nemá záujem o účasť v VPML, môže VK odovzdať v ktorejkoľvek lekárni LEVES, čím sa ukončí jeho účasť v VPML. Ukončením účasti zanikajú akékoľvek práva držiteľa VK z VPML vrátane nevyčerpaných zliav, bonusov a iných benefitov existujúcich ku dňu vrátenia VK.

Spoločnosť Katarína spol. s r.o. nezodpovedá za sprístupnenie, stratu, zneužitie ani iné neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK v prípade jej straty alebo odcudzenia alebo sprístupnenie VK inej osobe ako je držiteľ VK.

5.3 V prípade, že držiteľ VK túto VK odovzdá v lekárni LEVES, dostane o vrátení VK písomné potvrdenie.

5.4 Akékoľvek odkazy nachádzajúce sa na reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti Katarína spol. s r.o. alebo lekární LEVES na všeobecné podmienky Vernostného programu LEVES Môj lekárnik sa považujú za odkazy na tieto VP.

5.5 Zrušujú sa všeobecné podmienky Vernostného programu LEVES do 28.02.2023

5.6 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2023

Zdieľajte s ostatnými